ادارات و سازمانهای دولتی


وزارت دفاع


بنیاد تعاون سپاه


کمیته امداد امام خمینی

-بنیاد تعاون سپاه

-کمیته امداد امام خمینی

-فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران

-نمایندگی ایران خودرو

-شرکت سرمایه گذاری سپه

-شرکت سرمایه گذاری ملت

-تعاونی مسکن پرسنل مهندسی سپاه

-سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

-تعاونی مسکن تربیت بدنی استان قزوین

-ساختمان مرکزی وزارت ارشاد

-شرکت ارتباطات مخابرات زیر ساخت