پیشنهاد براساس نیاز


پیش از هر خرید هر نوع سیستم باید نظرسنجی توسط کارشناسانه مربوطه صورت گیرد . ترافیک عبور و مرور ، مکان قرار گیری تجهیزات ، طراحی بنا و بسیاری از موارد ، دیگر آیتم هایی است که کارشناسان اشل پیش از ارئه محصول در نظر می گیرند. عدم توجه به این موارد هزینه هنگفتی را در طول سال های استفاده برای مشتری تحمیل خواهد کرد.