بیمارستانها


بیمارستان دی


بیمارستان شهید رجایی


مرکز چشم پزشکی رازی

-بیمارستان شهید رجایی

-بیمارستان شریعتی

-مرکز چشم پزشکی رازی