عملکرد DNR در کاهش نویز دوربین مداربسته


چیپ های داخلی [a| دوربین مدار بسته | http://www.eshel-ir.com/دوربین-مدار-بسته] در کاهش نویز دوربین مداربسته حذف درصدی سیگنال را دارند یعنی وقتیکه حجم نویزها از یک مقدار متعارف بیشتر شد آنها را حذف نمایند. و بطور کلی نویز دارند حال جهت جبران این وضعیت از تکنولوژی DNR استفاده می شود. و در انتها جهت اینکه یک تصویر مناسب داشته باشید یکسری شرایط لازم امت از جمله بخش هایی که ثابت نیستند و متحرک اند، فشرده سازی می شوند و هر مقدار هم که میزان نویز در تصاویر شما کمتر باشد میزان حفظ تصویر افزایش خواهد داشت و حرکت های واقعی بیشتر قابل دید خواهند بود.

عملکرد DNR در کاهش نویز دوربین مداربسته